Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

এক নজরে

লোহালিয়া ইউণনয়নের অবস্থান

কালের স্বাক্ষী বহনকারী লোহালিয়া নদীর তীরে গড়ে  উঠা পটুয়াখালী উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল হলো লোহালিয়া ইউনিয়ন ।কাল পরিক্রমায় আজ লোহালিয়া ইউনিয়ন শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, খেলাধুলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার নিজস্ব স্বকীয়তা আজও সমুজ্জ্বল।

BDwbq‡bi mxgvbv

¯’vcb Kvjt 1930

Ae¯’vbt

Dˇi †jvnvwjqv b`x I gyivw`qv BDwbqb

`w¶‡b †jvnvwjqv b`x I ˆRbKvVx BDwbqb

c~‡e© eMv, Kgjvcyi I Av`vevwoqv BDwbqb

cwð‡g †jvnvwjqv b`x

AvqZbt 11.1 eM© gvBj ev 28.749 eM© gvBj |

Dc‡Rjv n‡Z †hvMv‡hvMt b`x c‡_ 10 wKt wgt

‡gŠRv t 7wU

MÖvg 09 wU

Lvbv t 4238

nvUevRvi t 4 wU

nv‡Ui bvg t

1. cv‡ji nvU

2. cÖZvccyi evRvi

3. †N‡ii evRvi

4. Kv‡mg Avjx Lv‡bi evRvi

mvB‡K¬vb †m›Uvi t 2wU

miKvix cÖvt wet 08wU

‡emiKvix cÖvt wet 02 wU

‡iwRt 04 টি

Rা‡g gmwR` t 43 টি

gw›`i t 04

K‡jR: 02wU

gv`ªvmvt 06 টি

‡Pqvig¨v‡bi mdZ t 24/4/2011

cÖ_g mfvt 5/5/2011